3 vragen over de toepassing van archeologie bij de A1 Apeldoorn-Twello

13-04-2023
847 keer bekeken

Op ieder bouwproject wordt onderzoek gedaan naar archeologie, zo ook op dit project. Al een aantal weken zijn verscheidene archeologen het tracégebied aan het onderzoeken op eventuele archeologische indicatoren. In dit artikel lees je hoe zij dit doen en wat zij tot nu toe gevonden hebben.

Waarom vinden er archeologische werkzaamheden plaats op dit project?

Archeologisch ontgravingsvlak 

Bij de aanleg van een nieuwe weg of bij een wegverbreding  kan men niet direct beginnen met graven. In de grond zitten mogelijk archeologische resten die we goed willen beschermen. Daarom doet Rijkswaterstaat bij ieder project onderzoek  naar archeologie. In 2017 zijn al inventarisaties gedaan om te kijken wat we zouden kunnen verwachten aan archeologische vondsten, onder andere met grondboringen.

Waar worden deze archeologische onderzoeken uitgevoerd?
De grondboringen zijn over het hele tracé uitgevoerd. De gespecificeerde archeologische verwachting is per gemeente in kaart gebracht. Het project ‘A1 Apeldoorn – Twello’ heeft raakvlak met de gemeenten Apeldoorn (deelgebied A t/m E) en Voorst (deelgebied F t/m J). De onderstaande afbeelding geeft de betreffende deelgebieden uit dit inventariserend veldonderzoek weer.

Tracé Apeldoorn - Twello

Uit het onderzoek blijkt dat, gezien de aangetroffen bodemprofielen en/of het ontbreken van archeologische indicatoren, de kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische vindplaats in deelgebieden A t/m J zeer klein is. Op basis van deze resultaten is de archeologische verwachting voor deze deelgebieden A t/m J bijgesteld naar ‘laag’. Uit voortschrijdend inzicht bleek later dat waarschijnlijk toch meer archeologische resten te vinden zijn in de deelgebieden F t/m I . Daarom is besloten om op diverse gebieden binnen de gemeente Voorst aanvullend proefsleuvenonderzoek te doen tijdens de werkzaamheden. Dit betekent dat Heijmans bij graafwerkzaamheden binnen deze gebieden het werk met ‘archeologische begeleiding’ uitvoert. De kans  bestaat namelijk dat we tijdens de werkzaamheden archeologische sporen of zelfs vondsten aantreffen. De archeoloog ziet erop toe dat eventuele vondsten veilig worden opgegraven en bewaard. 

Hoe wordt het werken met ‘archeologische begeleiding’ toegepast in de praktijk?

Locatie waar mogelijke sporen uit de IJzertijd zijn gevonden
Locatie waar mogelijk sporen uit de IJzertijd zijn gevonden

De uitvoerend archeoloog begeleidt de graafwerkzaamheden en onderzoekt het ontgravingsvlak op sporen die erop duiden dat er vroeger iets geleefd of gebouwd is op de desbetreffende locaties. Een archeoloog let daarbij, onder andere, op het kleurverloop in de grond. Op basis van het aantal sporen dat wordt gevonden kan hij de werkzaamheden bijsturen. Daarbij kan een locatie worden vrijgegeven, of juist nader onderzocht. Tot nu toe zijn er tussen de A1 en de Iordensweg sporen van een vuurkuil uit de IJzertijd aangetroffen. Daarnaast is er ook aardewerk aangetroffen. Er wordt nu onderzocht uit welke tijdsperiode dit aardewerk komt.

 

Sporen van een vuurkuil uit de IJzertijd

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen